blank blank
Planforum 2011
REFERAT

 PLANFORUM

Kva er føremålet med Planforum? 
Planforum skal bidra til gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteressar mellom kommunar, fylke og sektormynde. Det skal og bidra til betre samordning av ulike interesser og syn, raskare avklåring og ein meir samstemt praksis i plansaker i fylket. Planforum medverkar til å styrke planlegginga generelt og til å redusere talet på motsegner.

Kva type planar? 
Drøfting i planforum er særleg naudsynt for kommuneplanane, men og for kommunedelplanar og større reguleringsplanar. Det er ønskjeleg at kommunane kjem i planforum med ein plan minst to gonger, før planprogram og før plan­framlegg vert sendt på formell høyring. Det kan og verte aktuelt å drøfte kommunale planstrategiar som er innført med ny Plan- og bygningslov.

 Meld inn saker i god tid til møta eller avtal nye møtedatoar med: Trond Sundby tlf.nr 57656249. Saksdokumenta vert lagde ut her før møta.

 

MØTEPLAN OG REFERAT 1. HALVÅR 2012

Tirsdag 17. januar. Interkommunal plan for Fensfjorden

Onsdag 25. januar. Kommuneplanarbeid Høyanger og Vik
09:00 - 12:00 Høyanger kommune
12:30 - 15:45 Vik kommune

Onsdag 15. februar
Onsdag 21. mars
Onsdag 25. april
Onsdag 16. mai
Onsdag 20. juni

MØTEPLAN OG REFERAT 2. HALVÅR 2012
Onsdag 22. august
Onsdag 19. september
Onsdag 24. oktober
Onsdag 21. november
Onsdag 12. desember

MØTEPLAN OG REFERAT 2. HALVÅR 2011

Onsdag 31.08.11. Hornindal kommune. Bygging av småbåthamn, Svor ved Grodås
Møtereferat

Onsdag 21.09.11. Førde og Gloppen kommune
Klokka 10:00 Førde kommune / Statens vegvesen - E 39 Langeland - Moskog og kommunedelplan for Førde sentrum
Klokka 13:00 Gloppen kommune - informasjon om planarbeid Re - fjæra
Møtereferat

Onsdag 26.10.2011. Aurland kommune. Reguleringsplan Gudvangen sentrum.
Synfaring i Gudvangen sentrum og møte i Gudvangen ungdomshus.
Møtereferat

Tirsdag 08.11.11 Differensiert forvaltning av Flekke og Guddalsvassdraget.
Revisjon av fleirbruksplan for Flekke- og Guddalsvassdraget
Møtereferat

Onsdag 23.11 Balestrand kommune og Jernbaneverket
Klokka 10:00 Balestrand kommune - tilrettelegging for vintersatsing i Balestrandfjella
Klokka 12:30 Jernbaneverket - informasjon om ny hovudplan for Myrdalsområdet
MøtereferatPLANFORUM MØTEPLAN 1. HALVÅR 2011
 
Onsdag 26.01: 
1) Kl. 09.00: Møte med Årdal kommune om Planprogram for arealdelen. Møtestad Fylkeshuset.
2) Kl. 12.00: Møte med Stryn kommune om rev. av arealdelen-planprogram.Video 
3) Reguleringsplan for Re-fjøra. Video.
Møtereferat

Onsdag 16.02: 
1)Kl 10.00: Møte med vegktr om E-39 Dregbø-Grytås-Sande nord og E39 langeland-Moskog og byggjeplan for Lavik ferjekai 
2)Kl. 12.00: 
3)Kl.13.00: KDP for ny fv 60. Val av trasear 
3)Kl.13.00: Reg.plan fv 39 Laukelandsvegen 
4)Kl.14.00: Møte med Fjaler kommune om detaljplan for Lutelandet.

Torsdag 3.03: Videomøte om framlegg til reguleringsplan for industriområde på Moskog
Møtereferat

Onsdag 23.03: Møte med Lærdal kommune om kdp ny trase Tønjum-Ljøsne. Møtestad Lærdal
Møtereferat

Onsdag 27.04: Kl. 10.00: Møte med Vik kommune 
kl. 12.00 Presentasjon og drøfting av arbeidet med regional plan for vassforvaltning (Vassdirektivet) 
Kl. 13.00: Presentasjon og drøfting av klimasamarbeidet i fylket- oppfølging av regional plan for klima og miljø Møtestad: fylkeshuset 
Kl.14.00: Oppfølging av Plansamlinga 2010 - Kommunane si forventning til det regionale nivået i plansaker
Møtereferat

Onsdag 25.05 Reguleringsplan for Kabelferje til Hisarøy-videomøte
Møtereferat

Onsdag 22.06 Naustdal og Årdal kommune
Kl 10.00 Naustdal kommune vil presentere og drøfte "Fjordlandsbyen og anna aktuell planaktivitet i kommunen". Møtestadtad vert avgjort seinare 
Kl 13.00: Møte med Årdal kommune om arealdelen i kommuneplanen
Møtereferat Skriv ut


Tilbake
Copyright © Sogn og Fjordane fylkeskommune alle rettigheter • Utvikla for PlanNett

 
 
Fagetatar
PlanNett