blank blank
Planforum 2012
MØTEPLAN OG REFERAT

PLANFORUM

Kva er føremålet med Planforum?
Planforum skal bidra til gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteressar mellom kommunar, fylke og sektormynde. Det skal og bidra til betre samordning av ulike interesser og syn, raskare avklåring og ein meir samstemt praksis i plansaker i fylket. Planforum medverkar til å styrke planlegginga generelt og til å redusere talet på motsegner.

Kva type planar?
Drøfting i planforum er særleg naudsynt for kommuneplanane, men og for kommunedelplanar og større reguleringsplanar. Det er ønskjeleg at kommunane kjem i planforum med ein plan minst to gonger; ein gong før planprogram og ein gong før plan­framlegg vert sendt til offentleg ettersyn. Det kan og verte aktuelt å drøfte kommunale planstrategiar som er innført med ny Plan- og bygningslov.

Meld inn saker i god tid til møta eller avtal nye møtedatoar med: Trond Sundby tlf.nr 57656249. Eventuelle dokument vert lagde ut her før møta.

Møter 2. halvår 2012

Onsdag 22. august (Møterom Åskora her og Hafstad i Førde)
10:00 Lærdal kommune - reguleringsplan for Raudbergbukti

Referat

Fredag 24. august
09:00 Sogndal kommune - revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Planprogrammet ligg ute på www.sogndal.kommune.no

Referat med vedlegg

13:30 Naustdal kommune - 1. planprogram for ny gangbru over Nausta 2. Utviklingsmodell "Grend 2.0"

 Referat

Onsdag 19. september. NB - Synfaring. Møtestad Førde. Meir info seinare
10:00 Statens vegvesen / Førde kommune. - K-delplan med KU for E39 Langeland - Moskog og revisjon trafikkplan for Førde
Planprogram, silingsrapportar og nyhendesaker frå planarbeidet ligg på http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39langelandmoskog

Referat

Torsdag 20. september. 
12:00 Stryn kommune. Revisjon av kommunedelplan for Stryn sentrum.

Referat

Tirsdag 23. oktober (møterom Jølstra på fylkeshuset Leikanger og møterom Hafstad på Storehagen Atrium, Førde)
09:00 - 12:00 Vik kommune. Kommuneplanens samfunnsdel
13:00 - 15:00 Flora kommune Områderegulering Florelandet Nord

Referat

Onsdag 21. november
09:00 - 12:00 Jølster kommune - arbeid med kommuneplan
13:00 - 16:00 Eid kommune. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Referat

Onsdag 12. desember
09:00 - 11:00 Aurland kommune - Kommunedelplan og konsekvensutgreiing for E 16 i Nærøydalen. 
12:30 - 15:45 Fjaler kommune - Oppstart og planprogram for kommuneplan, Samfunnsdel, arealdel og delplan for Dale og
                                                 - Reguleringsplan for Lutelandet Industriområde

Aurland utsett til 09. januar 2013
Fjaler utsett til 30. januar 2013

MØTEPLAN OG REFERAT 1. HALVÅR 2012

Tirsdag 17. januar. Interkommunal plan for Fensfjorden 
Møterom: FH Jølstra og SA Sunnfjord

Onsdag 25. januar. Kommuneplanarbeid Høyanger og Vik Møterom: FH Åskora og SA Hafstad
09:00 - 12:00 Høyanger kommune
12:30 - 15:45 Vik kommune
Referat frå begge møta

Onsdag 15. februar Møterom: FH Åskora og SA Hafstad
09:00 - 11:00 Områdeplan for Måløy sentrum
12:00 - 15:00 Stryn kommune - kommunedelplan Bøasetra - Ulsheim
Plandokumenta finn de her
Referat finn de her

Onsdag 21. mars Møterom: FH Åskora og SA Hafstad
09:00 - 12:00 Florø kommune - områderegulering Florelandet Nord-utbygging av næringsareal
Framdriftsplan Florelandet Nord 2012

13:00 - 15:00 Gulen kommune - kommunedelplan for Steine - Sløvåg - Skipavik

Referat frå begge møta finn de her


Fredag 27. april
Møterom: FH Åskora og SA Hafstad
10:00 Flora kommune- Florelandet nord og krav om kulturminneundersøkingar
Referat

Tirsdag 19. juni Møterom FH Jølstra og SA Hafstad
10:00 Gulen kommune - dispensasjonssøknad for Skipavika Næringspark
Referat

Onsdag 20. juni Møterom FH Åskora og SA Hafstad 
Førde kommune og Ankerløkken Eigedom - drøfting av planar for Ankerløkken
Referat

 

 

Torsdag 20. september
12:00 Stryn kommune - revisjon av kommunedelplan for Stryn sentrum. Videokonferanse Leikanger og FørdeSkriv ut


Tilbake
Copyright © Sogn og Fjordane fylkeskommune alle rettigheter • Utvikla for PlanNett

 
 
Fagetatar
PlanNett