PlanNett ble første gang publisert 15. juni 2000. Vi har no oppdatert heimesida, slik at det skal verte lettare å finne fram. Framsida er utforma for at det skal verte raskt å hente opp fagstoff. Her finn du også siste nytt og oppdateringar. På menysidane finn du meir utdjuping, samt kopling mot nokre relevante tema og sider. Finn du feil på sida, eller har tips til forbetringa, ta kontakt. Lukke til.
Kartinnsyn
Sentrale plansider
Temadata
Planforum
Planforum 2015
PLANFORUM
Les meir
Planforum 2014
MØTEPLAN OG REFERAT
Les meir
Planforum 2013
MØTEPLAN OG REFERAT
Les meir
Planforum 2012
MØTEPLAN OG REFERAT
Les meir
Planforum 2011
REFERAT
Les meir
Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar
Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar
Plan- og samfunnsavdelinga har utarbeidd ein rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar. Tanken er at denne skal nyttast både av kommune og tiltakshavar, og målet er at rettleiaren skal bidra til ein tydeleg og effektiv prosess der saksgangen er mest mogleg lik for alle og sak for sak
 
Informasjonshefte om bruk av planforum
Regionalt planforum skal vere ein møteplass mellom kommunane og fagorgan på regionalt nivå. Planforum skal leggje til rette for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteresser mellom kommune, fylke og sektormynde
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Plannett
 
 
Fagetatar
PlanNett